EnglishVocabularyPicture DictionaryTools And Equiqment

Danh sách nhạc cụ/ List of Musical Instruments

Would you like to talk about your favourite band in English but do not know how to refer to musical instruments? Perhaps you play a musical instrument and would love to be able to tell your English speaking friends about this. Or maybe you simple want to add some music vocabulary to your repertoire. Whatever your needs, being able to mention the English names of musical instruments will greatly improve your vocabulary and assist you in your day to day conversations.

Danh sách nhạc cụ

Musical note: Nốt nhạc

UK: // – US: //

– He wrote down the musical note on the paper.
– Anh ấy viết nốt nhạc ra giấy..

Trombone: Trombone

UK: /trɒmˈbəʊn/ – US: /trɑːmˈboʊn/

– The trombone is an essential musical instrument for a symphony orchestra.
– Đàn trombone là một loại nhạc cụ cần thiết cho dàn nhạc giao hưởng..

Saxophone: Saxophone

UK: /ˈsæk.sə.fəʊn/ – US: /ˈsæk.sə.foʊn/

– He was jamming with his saxophone.
– Anh ấy đang gây nhiễu với cây kèn saxophone của mình..

Trumpet: Kèn Trumpet

UK: /ˈtrʌm.pɪt/ – US: /ˈtrʌm.pət/

– She played a tune on her trumpet.
– Cô chơi một giai điệu trên chiếc kèn của mình..

Tuba: Tuba

UK: /ˈtʃuː.bə/ – US: /ˈtuː.bə/

– He taught himself to play the tuba.
– Anh ấy đã tự học chơi tuba..

French horn: Sừng Pháp

UK: /ˌfrentʃ ˈhɔːn/ – US: /ˌfrentʃ ˈhɔːrn/

– I am playing French Horn.
– Tôi đang chơi French Horn..

Record: Đĩa hát

UK: /rɪˈkɔːd/ – US: /rɪˈkɔːrd/

– She mouthed the words as the record played.
– Cô ấy mấp máy môi khi đĩa hát được phát..

Clarinet: Clarinet

UK: /ˌklær.ɪˈnet/ – US: /ˌkler.ɪˈnet/

– She plays the clarinet in a swing band.
– Cô ấy chơi kèn clarinet trong một ban nhạc swing..

Microphone: Cái mic cờ rô

UK: /ˈmaɪ.krə.fəʊn/ – US: /ˈmaɪ.krə.foʊn/

– We need a microphone so that people in the back can hear us.
– Chúng tôi cần một micrô để những người ở phía sau có thể nghe thấy chúng tôi..

Harp: Đàn hạc

UK: /hɑːp/ – US: /hɑːrp/

– He played an Irish melody on the harp.
– Anh ấy chơi một giai điệu Ailen trên cây đàn hạc..

Recorder: Cây tiêu

UK: /rɪˈkɔː.dər/ – US: /rɪˈkɔːr.dɚ/

– I want to have a recorder.
– Tôi muốn có một cây tiêu..

Keyboard: Phím piano

UK: /ˈkiː.bɔːd/ – US: /ˈkiː.bɔːrd/

– He studied the keyboard carefully, one finger poised.
– Anh ấy đã học phím piano rất kỹ, các ngón tay đã sẵn sàng..

Xylophone: Xylophone

UK: /ˈzaɪ.lə.fəʊn/ – US: /ˈzaɪ.lə.foʊn/

– They will never recede like a xylophone.
– Họ sẽ không bao giờ rút lui như một cây kèn xylophone..

Maracas: Maracas

UK: /məˈræk.əz/ – US: /məˈræk.əz/

– I saw he were playing maracas.
– Tôi thấy anh ấy đang chơi maracas..

Bell: chuông

UK: /bel/ – US: /bel/

– The bell has rung for a long time.
– Chuông đã rung trong một thời gian dài..

Harmonica: Harmonica

UK: /hɑːˈmɒn.ɪ.kə/ – US: /hɑːrˈmɑː.nɪ.kə/

– He played a tune on his harmonica.
– Anh ấy đã chơi một giai điệu trên chiếc kèn harmonica của mình..

Accordion: Accordion

UK: /əˈkɔː.di.ən/ – US: /əˈkɔːr.di.ən/

– He plays blues on the accordion.
– Anh ấy chơi nhạc blues trên đàn accordion..

Bass drum: Trống bass

UK: /ˌbeɪs ˈdrʌm/ – US: /ˌbeɪs ˈdrʌm/

– Epstein asked for the band name to appear on the bass drum.
– Epstein yêu cầu tên ban nhạc xuất hiện trên trống bass..

Banjo: Banjo

UK: /ˈbæn.dʒəʊ/ – US: /ˈbæn.dʒoʊ/

– He could hear the thrum of a banjo.
– Anh ấy có thể nghe thấy tiếng trống của banjo..

Double bass: Bass đôi

UK: /ˌdʌb.əl ˈbeɪs/ – US: /ˌdʌb.əl ˈbeɪs/

– Those low notes are played by the double bass.
– Những nốt trầm đó được chơi bởi bass đôi..

Cello: Đàn Trung Hồ cầm

UK: /ˈtʃel.əʊ/ – US: /ˈtʃel.oʊ/

– She played the cello with the polish of a much older musician.
– Cô ấy chơi cello với sự đánh bóng của một nhạc sĩ lớn tuổi hơn nhiều..

Violin: Đàn vi ô lông

UK: /ˌvaɪəˈlɪn/ – US: /ˌvaɪəˈlɪn/

– I don’t know how to play a violin.
– Tôi không biết chơi vĩ cầm..

Piano: Đàn piano

UK: /piˈæn.əʊ/ – US: /piˈæn.oʊ/

– He keyed the piano up to a concert pitch.
– Anh ấy đã chơi piano trên một sân khấu hòa nhạc..

Guitar: Đàn ghi ta

UK: /ɡɪˈtɑːr/ – US: /ɡɪˈtɑːr/

– The band played the guitar while we danced.
– Ban nhạc chơi guitar trong khi chúng tôi nhảy..

Bass guitar: Guitar bass

UK: /beɪs/ – US: /beɪs/

– I am learning bass guitar and it goes everywhere with me.
– Tôi đang học guitar bass và nó đi khắp nơi với tôi..

Conga: Conga

UK: /ˈkɒŋ.ɡə/ – US: /ˈkɑːŋ.ɡə/

– I like playing conga.
– Tôi thích chơi conga..

Snare drum: Trống Snare

UK: /ˈsneə ˌdrʌm/ – US: /ˈsner ˌdrʌm/

– The music adds a second violin line and a snare drum cadence.
– Âm nhạc có thêm một âm vĩ cầm thứ hai và một nhịp trống Snare..

Drums/ Drum set: Trống / Bộ trống

UK: /drʌm/ – US: /drʌm/

– He has already bought a drum set.
– Anh ấy đã mua một bộ trống..

Picture Example Picture Example

Bài viết liên quan

Close
Close